Všeobecné podmínky aplikace

Tyto podmínky aplikace upravují registraci a používání mobilní aplikace peakpoint.

Ujednání dle těchto podmínek aplikace je uzavřeno mezi naší společností a vámi jako koncovým uživatelem.

Kontaktní údaje naší společnosti:

Adresa pro doručování: Duofox Technologies s.r.o., Havlíčkova 233, Místek, Frýdek-Místek, 738 01

Kontaktní e-mail: info@duofoxtechnologies.com

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  • Dále v těchto podmínkách aplikace jsou používány některé níže definované pojmy:
 • uživatelem se rozumí osoba, která služby mobilní aplikace využívá;
 • podmínkami aplikace se rozumí tyto podmínky aplikace;
 • mobilní aplikací (nebo jenom „aplikací“) se rozumí mobilní aplikace peakpoint;
 • naše společnost (nebo jen „my“) je společnost Duofox Technologies s.r.o., se sídlem Havlíčkova 233, Místek, Frýdek-Místek, 738 01, IČ: 07875967, jsme plátcem DPH, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 77540;
 • občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • obsahem se rozumí veškeré texty (včetně podmínek aplikace), fotografie, obrázky, videa, loga, programové vybavení a další;
 • služba je souhrn funkcí mobilní aplikace určených pro uživatele, popřípadě další služby uvedené v mobilní aplikaci;
 • prémiovými službami se rozumí placené služby, po jejichž zakoupení uživatel buď (i) získá přístup k dalším funkcím aplikace (dále také „prémium účet“), případně (ii) se uživateli nebude v mobilní aplikaci zobrazovat vyskakovací reklama (dále také „verze bez reklam“);
 • smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi vámi a naší společností podle těchto podmínek aplikace, zejména může jít o smlouvu o poskytování služeb;
 • zákonem o ochraně spotřebitele se rozumí zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  • Tyto podmínky aplikace upravují registraci a používání mobilní aplikace. Podmínkou pro používání mobilní aplikace je přijetí a dodržování těchto podmínek aplikace.
  • Pro využití mobilní aplikace je třeba si mobilní aplikaci stáhnout z Google Play nebo z App Store (dle operačního systému vašeho mobilního zařízení) a instalovat ji ve vašem mobilním zařízení. Upozorňujeme, že podmínkou pro využívání mobilní aplikace je přístup k internetu a zapnuté sledování polohy vašeho mobilního zařízení. Nepovolíte-li sledování polohy vašeho mobilního zařízení, nebudete moci aplikaci řádně užívat. Plně odpovídáte za volbu poskytovatele internetu; v případě nevhodného připojení neodpovídáme za ztíženou možnost užívání mobilní aplikace. Mobilní aplikaci můžete odinstalovat, a to způsobem stanoveným operačním systémem vašeho mobilního zařízení. Odinstalací nedojde ke zrušení vašeho uživatelského účtu.
  • V mobilní aplikaci vám primárně umožňujeme zaregistrovat si výstupy na vrcholy hor, vkládat fotografie vašich výstupů a sdílet informace o těchto výstupech s ostatními uživateli.
  • Používání mobilní aplikace je bezplatné, s výjimkou objednávky prémiových služeb. Náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory si hradíte sami.
  • Náš právní poměr se řídí především následujícími dokumenty:
 • těmito podmínkami aplikace, které vymezují naše vzájemná práva a povinnosti;
 • Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu vašich osobních údajů;
 • podmínkami a pokyny uvedenými v mobilní aplikaci;

a v otázkách neupravených smlouvou se naše vzájemná práva a povinnosti řídí českým právním řádem, zejména následujícími právními předpisy:

 • občanským zákoníkem;
 • zákonem o ochraně spotřebitele (pouze pokud jste spotřebitelem).
  • Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasíte s tím, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.
  • Souhlas s podmínkami aplikace vyjadřujete při vyplnění registračního formuláře. Bez souhlasu s podmínkami aplikace nelze registraci v mobilní aplikaci dokončit.
  • V případě, že je některé ustanovení těchto podmínek aplikace neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  • Znění podmínek aplikace můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním podmínek aplikace, za jehož účinnosti vznikly.

 2.  REGISTRACE A UŽIVATELSKÝ ÚČET

  • Abyste mohli využívat všechny funkce mobilní aplikace, je nutné se zaregistrovat. Pro registraci je nutné vyplnit požadované údaje, zejména vaši přezdívku, e‑mailovou adresu a zvolit si heslo. Registrací je založen uživatelský účet.
  • E-mailová adresa a heslo tvoří přístupové údaje k uživatelskému účtu. Přístupové údaje k uživatelskému účtu jste povinni zachovávat v tajnosti. Neneseme odpovědnost za zneužití uživatelského účtu třetími osobami. V případě změn ve vašich údajích je v uživatelském účtu co nejdříve upravte.
  • Vezměte na vědomí, že není možné pro jednu osobu vytvořit více uživatelských účtů. Každý uživatel mobilní aplikace je oprávněn mít zřízen pouze jeden uživatelský účet.
  • Prostřednictvím uživatelského účtu můžete zejména registrovat výstupy na vrcholy hor, vkládat obsah do mobilní aplikace, spravovat uživatelský účet a využívat další funkční části mobilní aplikace. Případné další funkce uživatelského účtu jsou uvedeny v mobilní aplikaci.
  • Pokud chcete svůj uživatelský účet zrušit, můžete k tomu využít tlačítko ve vašem uživatelském účtu, případně informujte nás a my jej smažeme.
  • Vezměte na vědomí, že máme právo bez náhrady zrušit uživatelský účet, či jej po dobu nutnou k nápravě závadného stavu zablokovat, pokud jeho prostřednictvím dochází k porušování těchto podmínek aplikace, právních předpisů České republiky nebo dobrých mravů. Dále máme právo bez náhrady zrušit uživatelský účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, nebo pokud bylo pro jednu osobu založeno více uživatelských účtů v rozporu s článkem 2.3 těchto podmínek aplikace.

 3. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ MOBILNÍ APLIKACE

  • Zaregistrování výstupu na vrchol hory prostřednictvím mobilní aplikace vám bude umožněno poté, co na vrchol této hory vystoupíte. Mobilní aplikace za tímto účelem snímá polohu vašeho zařízení.
  • Před výstupem jste povinni informovat se zejména o přístupnosti hory, na kterou se snažíte vystoupat a o místním počasí, sněhových a povětrnostních podmínkách. Neneseme žádnou odpovědnost za přístupnost vrcholů hor, na které se snažíte vystoupat.
  • V rámci výstupu na vrcholy hor jste povinni chodit pouze po vyznačených trasách, není-li dovoleno jinak.
  • Vezměte na vědomí, že nemáte práva z vadného plnění dle občanského zákoníku ve vztahu k naší společnosti, vzhledem k tomu, že naše služby vám poskytujeme bezplatně, s výjimkou poskytnutí prémiových služeb podle článku 5 těchto podmínek.
  • Pokud bude mobilní aplikace z důvodu technické chyby nedostupná nebo bude jinak omezeno její fungování, kontaktujte nás a my se pokusíme situaci vyřešit co nejdříve a k vaší spokojenosti.
  • Vezměte na vědomí, že od smlouvy uzavřené mezi vámi a námi můžete kdykoliv odstoupit, a to v souladu s článkem 2.5. těchto podmínek aplikace.

 4. VKLÁDÁNÍ OBSAHU DO MOBILNÍ APLIKACE

  • Prostřednictvím mobilní aplikace nejste oprávněni vkládat obsah, který:
   • poškozuje nebo je způsobilý poškodit dobré jméno či pověst nás nebo třetích osob;
   • jehož zveřejnění by bylo v rozporu s těmito podmínkami aplikace, platnými právními předpisy a dobrými mravy, tj. zejména příspěvky, jež lze považovat za urážlivé, vulgární, xenofobní, hanobící rasu, národ či náboženské vyznání, a dále příspěvky erotického či pornografického charakteru;
   • obsahuje texty a vyobrazení, k nimž nemáte náležitá autorská nebo jiná práva na základě vytvoření autorského díla či na základě licence;
   • obsahuje kontaktní informace na jinou osobu nebo údaje, jež mohou být považovány za osobní údaje, pokud k tomu tato osoba nedala souhlas;
   • obsahuje viry nebo jiný software, který je způsobilý způsobit škodu nám nebo třetím osobám;
   • obsahuje reklamu nebo zprávy sloužící k obchodním sdělením.
  • Vyhrazujeme si právo dle svého uvážení odstranit či znepřístupnit jakékoliv vaše příspěvky, komentáře nebo jiný obsah, a to i bez udání důvodu, popřípadě zrušit váš uživatelský účet v souladu s těmito podmínkami aplikace.
  • Bude-li po naší společnosti z důvodu porušení právních předpisů, dobrých mravů nebo těchto podmínek aplikace z vaší strany vymáhána náhrada škody nebo jiné újmy, finanční zadostiučinění za poškození dobré pověsti, případně jiné obdobné plnění, zavazujete se uhradit nám veškerou škodu, která nám v souvislosti s takovým porušením vznikla.
  • Zveřejněním obsahu prostřednictvím vašeho uživatelského účtu nám udílíte bezúplatnou, nevýhradní, převoditelnou, územně a časově neomezenou licenci k jakémukoliv zveřejněnému obsahu.
  • Nesete plnou odpovědnost za to, že jste držitelem veškerých práv ke vloženému obsahu. Pokud obsah zachycuje vaši podobu a/nebo podobu třetích osob, udělujete nám výslovný souhlas s rozšiřováním vaší podoby v rámci výše uvedené licence a potvrzujete, že jste souhlas s rozšiřováním podoby získali od všech vyobrazených osob. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a je kdykoliv odvolatelný.

 5. PRÉMIOVÉ SLUŽBY

  • V mobilní aplikaci si můžete prostřednictvím vašeho uživatelského účtu zakoupit prémiové služby. V závislosti na zvolené prémiové službě (prémium účet nebo verze bez reklam) získáte přístup k novým funkcím mobilní aplikace.
  • V případě zakoupení prémiové služby „prémium účet“ vám bude zpřístupněna (i) funkce zobrazení aktuálního počasí u konkrétních hor (článek 3.2. těchto podmínek aplikace platí přiměřeně), (ii) sekce Peakcoin projekty, kdy budete moci po úspěšném zaregistrování výstupu na vrchol hory za získané Peakcoiny přispět na vámi vybraný projekt uvedený v mobilní aplikaci, a (iii) funkce získávání výkonnostních odznaků, které získáte za úspěšná zaregistrování výstupů na vrchol hor. Případné další funkce prémiového účtu jsou uvedeny v mobilní aplikaci.
  • V případě zakoupení prémiové služby „verze bez reklam“ se vám po jejím zakoupení nebude v mobilní aplikaci zobrazovat vyskakovací reklama.
  • Prémiová služba prémium účet funguje na principu měsíčních opakovaných plateb. Po provedení první platby za prémium účet podle pokynů uvedených v mobilní aplikace budete požádáni o autorizaci nastavení platby. Poté bude platba ve stejné výši probíhat v měsíčních intervalech bez nutnosti zadávání dalších údajů z vaší strany. Pokud budete chtít platby ukončit, můžete nás o tom informovat prostřednictvím našeho kontaktního e‑mailu nebo provedením volby ve vašem uživatelském účtu; přijetí vašeho požadavku neprodleně potvrdíme. Platba za další měsíční předplatné se vám již strhávat nebude. V případě, že po ukončení předplatného budete mít zájem o jeho znovuobnovení, je nutné provést novou autorizaci. Aktivace proběhne prostřednictvím vašeho uživatelského účtu nejpozději do dvou pracovních dnů od přijetí první měsíční platby na náš bankovní účet.
  • Prémiová služba verze bez reklam vám bude po zaplacení jednorázové částky aktivována nejpozději do dvou pracovních dnů od přijetí této částky na náš bankovní účet. Aktivace proběhne prostřednictvím vašeho uživatelského účtu.
  • Smlouva o poskytování prémiových služeb je uzavřena zaplacením ceny prémiové služby a je uzavřena na dobu neurčitou v případě verze bez reklam a na dobu určenou trváním předplatného v případě prémiového účtu. Zrušením vašeho uživatelského účtu dojde k zániku smlouvy o poskytování prémiových služeb. Vezměte na vědomí, že pokud uživatelský účet zrušíte sami (z jakéhokoliv důvodu) a nebo jej zrušíme my z důvodu vašeho porušení těchto podmínek, dobrých mravů nebo právních předpisů, nemáte právo na vrácení ceny prémiových služeb.
  • Cenu prémiových služeb můžete uhradit především bezhotovostně před poskytnutím prémiových služeb on-line platební kartou přímo v aplikaci. Cena prémiových služeb je splatná bez zbytečného odkladu od uzavření smlouvy o poskytování prémiových služeb, nejpozději pak do dvou pracovních dnů. Váš závazek uhradit cenu prémiových služeb je splněn okamžikem připsání částky na náš bankovní účet. Souhlasem s těmito podmínkami aplikace nám udělujete souhlas s vystavením daňového dokladu elektronickou formou.
  • Vezměte, prosíme, na vědomí, že souhlasem s těmito podmínkami aplikace výslovně souhlasíte s poskytnutím prémiových služeb před uplynutím lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy. Udělením souhlasu pozbýváte v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, pokud vám prémiové služby již byly aktivovány.

Pokud nechcete výše uvedený souhlas udělit, kontaktujte nás. V takovém případě vám budou prémiové služby poskytnuty až po uplynutí 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud odstoupíte od smlouvy, s jejímž plněním jsme již začali, máme v souladu s § 1834 občanského zákoníku právo na poměrnou část sjednané ceny za prémiové služby poskytnuté do okamžiku vašeho odstoupení od smlouvy.

 • Poskytnuté prémiové služby máte právo reklamovat zejména z důvodů, že (i) neodpovídají smlouvě, (ii) neodpovídají popisu v aplikaci, (iii) netrvají po dohodnutou dobu, (iv) nebyly poskytnuty v dohodnutém termínu. O vadě poskytnutých prémiových služeb nás co nejdříve informujte prostřednictvím našich kontaktních údajů, nejpozději pak do 6 měsíců od jejich poskytnutí. Pokud vada prémiových služeb spočívá v tom, že vám nebyly aktivovány, prémiové služby vám bez zbytečného odkladu aktivujeme. V ostatních případech reklamaci vyřídíme nejpozději do 30 dnů, pokud se nedohodneme jinak. Pokud bude reklamace shledána oprávněnou, máte právo zejména na poskytnutí náhradních služeb, dodatečné poskytnutí služeb, na slevu z ceny prémiových služeb, v případě podstatného porušení smlouvy z naší strany pak na odstoupení od smlouvy. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud jste vadu sami způsobili.

 6. MODUL „VÝZVY“

  • V rámci mobilní aplikace je zpřístupněný modul „Výzvy“, který vám umožňuje vytvořit pro ostatní uživatele aplikace výzvu či výzvy v souladu s účelem aplikace dle článku 1.4. těchto podmínek aplikace.
  • Pokud aplikaci užíváte jako spotřebitel, tj. jako fyzická osoba vystupující mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, je užívání modulu „Výzvy“ zdarma.
  • Pokud aplikaci používáte jinak než jako spotřebitel, zejména jako podnikatel nebo jako právnická osoba, je používání modulu „Výzvy“ zpoplatněno. Ceník za používání modulu „Výzvy“ v takových případech je uveden v mobilní aplikaci. V rámci modulu „Výzvy“ můžete v takovém případě v přiměřené míře propagovat vás nebo třetí osoby a můžete odkazovat na webové stránky, mobilní aplikace, provozovny či jiné podnikatelské aktivity vás nebo třetích osob, které nejsou svou povahou konkurenční k naší aplikaci.
  • Zjistíme-li, že při užívání modulu „Výzvy“ porušujete podmínky aplikace (zejména tento článek 6), jsme oprávněni vaši výzvu nebo výzvy z mobilní aplikace odstranit, případně výzvu nebo výzvy znepřístupnit ostatním uživatelům aplikace. Před odstraněním nebo znepřístupněním výzvy nebo výzev vás můžeme vyzvat k úpravě vaší výzvy nebo výzev, případně k uhrazení ceny za užívání modulu „Výzvy“ dle článku 6.3. těchto podmínek aplikace.
  • Úhrada za užívání modulu „Výzvy“ se obdobně řídí článkem 5.7. těchto podmínek aplikace. V dalších otázkách zde neupravených se při užívání modulu „Výzvy“ způsobem dle článku 6.3. těchto podmínek aplikace přiměřeně užijí ustanovení Všeobecných obchodních podmínek pro inzerenty.

 7. DALŠÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

  • Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím našeho kontaktního e-mailu nebo prostřednictvím mobilní aplikace.
  • Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se našich služeb, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 8. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ MOBILNÍ APLIKACE

  • Obsah mobilní aplikace umístěný v mobilní aplikaci je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah naší společnosti, jiných uživatelů a třetích osob (případně jiných osob jiných než vás) nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele příslušných práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných v mobilní aplikaci.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 

 • Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do mobilní aplikace nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání mobilní aplikace nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání mobilní aplikace dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup do mobilní aplikace, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy v mobilní aplikaci může dojít k opuštění mobilní aplikace a k přesměrování do aplikací nebo na webové stránky třetích subjektů.

 

 

Tyto podmínky aplikace jsou platné a účinné od 1. 4. 2021
 

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují způsob získávání, používání a dalšího nakládání s osobními údaji získanými v souvislosti s fungováním mobilní aplikace peakpoint (dále jen „mobilní aplikace“)

Správce osobních údajů:

Duofox Technologies s.r.o., se sídlem č. Havlíčkova 233, Místek, Frýdek-Místek, 738 01

IČ: 07875967

je plátcem DPH                                      

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 77540

 

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Adresa pro doručování: Duofox Technologies s.r.o., Havlíčkova 233, Místek, Frýdek-Místek, 738 01

Kontaktní e-mail: info@duofoxtechnologies.com

 

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Prosíme o důsledné seznámení se s těmito Zásadami, které obsahují důležité informace týkající se nakládání s vašimi osobními údaji a souvisejících práv a povinností.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  • Čím se řídíme při nakládání s osobními údaji?

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 • Co jsou osobní údaje?

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně):

 • identifikační údaje, jako např. jméno a příjmení, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, pohlaví, datum narození, přihlašovací jméno do uživatelského účtu;
 • kontaktní údaje, jako např. adresa bydliště (nebo doručovací adresa), telefonní číslo, e-mailová adresa;
 • další údaje, jako např. údaje o poloze, IP adresa (síťový identifikátor) včetně zařízení a operačního systému, doby a počtu přístupů do mobilní aplikace a další obdobné informace.

 2.  ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  • Jak získáváme vaše osobní údaje?

Své osobní údaje nám poskytujete zejména při zřízení uživatelského účtu (event. v rámci kontaktního formuláře). Pokud dojde k jakékoliv změně vašich osobních údajů, informujte nás o tom, prosím.

Při užívání mobilní aplikace může dále docházet k získávání a ukládání některých osobních údajů.

 • Na jakém základě a pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?
 • Osobní údaje zadané při založení uživatelského účtu a osobní údaje nezbytné pro řádné poskytování našich služeb, včetně prémiových služeb (např. údaje o vaší poloze), můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat na základě plnění smlouvy a výlučně za účelem umožnění přístupu, správy a vedení uživatelského účtu a poskytování našich služeb. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat na základě a za účelem splnění našich zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod.) a na základě našeho oprávněného zájmu pro účely ochrany našich právních nároků.
 • Osobní údaje zadané prostřednictvím kontaktního formuláře můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat na základě a za účelem uzavření a plnění smlouvy, tedy za účelem poskytnutí odpovědi.
 • Vaši e-mailovou adresu jsme oprávněni bez vašeho výslovného souhlasu využít na základě našeho oprávněného zájmu pro zasílání obchodních sdělení týkajících se našich služeb obdobných těm, které jsme vám poskytnuli. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv (i v rámci registrace či objednávání prémiových služeb) odmítnout.
 • Pokud nám k tomu potvrzením v mobilní aplikaci dáte souhlas, můžeme vaše osobní údaje zadané v mobilní aplikaci, zejména při založení uživatelského účtu, zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení a přímého marketingu, případně za dalšími účely, se kterými jste výslovně souhlasili. Pokud jste mladší 15 let, je potřeba, aby souhlas udělil váš zákonný zástupce. V případě pochybností si můžeme vyžádat potvrzení o vašem věku.
 • Pokud prostřednictvím souborů cookies dochází ke zpracování osobních údajů, tyto osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu (který udělujete příslušným nastavením vašeho zařízení), případně na základě našeho oprávněného zájmu nebo pro účely uzavření a plnění smlouvy (týká se zejména cookies první strany), a to zejména pro účely provádění uživatelské podpory, zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu.

Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na základě vašeho souhlasu.

 • Po jak dlouhou dobu údaje využíváme?

Osobní údaje zadané v rámci kontaktního formuláře a v rámci registrace či objednávání prémiových služeb využíváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností, resp. pro ochranu našich právních nároků.

Pokud nám udělíte výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů nebo pokud užíváme vaši e-mailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení v souladu s předchozím článkem, budou údaje využity po dobu fungování mobilní aplikace, ve které budeme nabízet služby obdobné těm, které vám byly poskytnuty, event. po dobu uvedenou v souhlasu.

 3.  VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI

  • Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.

Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to:

 • prostřednictvím e-mailu zaslaného na naši kontaktní e-mailovou adresu;
 • písemně formou dopisu zaslaného na naši doručovací adresu;
 • v případě obchodních sdělení – způsobem, který je uveden v každém e-mailu obsahujícím obchodní sdělení (kliknutím na odhlašovací odkaz nebo jiným způsobem).

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.

 • Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo nás požádat o informaci, zda provádíme zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaše údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a zejména k následujícím informacím:

 • účel zpracování;
 • kategorie zpracovávaných osobních údajů;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny;
 • doba, po kterou budou osobní údaje uloženy.

Na vaši žádost vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie vám můžeme účtovat administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a předáním těchto dalších kopií.

 • Právo na opravu

Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.

 • Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme pro účely přímého marketingu včetně jakéhokoliv automatizovaného zpracování osobních údajů. Po vznesení námitky přestaneme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.

 • Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali, pokud:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány;
 • jste odvolali souhlas se zpracováním;
 • jste vznesli námitky proti zpracování osobních údajů;
 • osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.

Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni vaší žádosti vyhovět.

 • Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud:

 • popíráte přesnost svých osobních údajů;
 • je zpracování protiprávní a vy namísto výmazu žádáte o omezení zpracování osobních údajů;
 • již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon či obhajobu právních nároků;
 • vznesete námitku proti zpracování.

Při omezení zpracování jsme pouze oprávněni vaše osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen s vaším souhlasem, nebo ze zákonných důvodů.

Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá omezení po dobu nutnou pro zjištění, zda jsme povinni vaší námitce vyhovět.

Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu popření přesnosti údajů, trvá omezení po dobu ověření přesnosti údajů.

 • Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na získání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci osobních údajů.

 • Jak můžete svá práva uplatnit?

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů. Veškeré informace a úkony vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu.

Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz), který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Pokud se zejména vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě.

 4.  SPRÁVA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  • Kdo vaše osobní údaje zpracovává?

Jsme správcem osobních údajů ve smyslu nařízení.

V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni vaše osobní údaje předávat i dalším osobám, např. ostatním uživatelům aplikace nebo osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností. Případně můžeme pověřit i jiné zpracovatele a příjemce osobních údajů. Kdo konkrétně vaše osobní údaje zpracovává, vám sdělíme také na základě vašeho dotazu.

Vaše osobní údaje nebudou předávány do států mimo Evropskou unii, ledaže to bude nezbytné pro plnění smlouvy nebo z jiného důvodu v souladu s pravidly takovéhoto předávání stanovenými nařízením.

Vaše osobní údaje zpracovává zejména:

 • Duofox Technologies s.r.o.
 • Pixelmate s.r.o.
 • IP Consulting s.r.o.
 • com, Inc.
 • Google
 • Apple Inc.
 • Microsoft Corporation
  • Jak osobní údaje zpracováváme?

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 5.  SOUBORY COOKIES

  • Co jsou to cookies?

Cookies jsou textové soubory ukládané do elektronického zařízení každého návštěvníka mobilní aplikace, které umožňují fungování mobilní aplikace.

Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování mobilní aplikace. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení vašeho zařízení.

Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce mobilní aplikace.

 • Jaké cookies a pro jaké účely je mobilní aplikace využívá?

Mobilní aplikace používá relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení mobilní aplikace. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve vašem zařízení, dokud nedojde k jejich expiraci nebo dokud je nesmažete.

Cookies, které využívá mobilní aplikace, jsou následující:

 • cookies první strany – tyto cookies jsou přiřazeny k naší doméně; jedná se o nezbytné cookies a výkonnostní cookies, které využíváme pro uzavírání a plnění smlouvy, na základě našeho oprávněného zájmu, případně na základě výše uvedeného souhlasu. Tyto cookies mohou být dočasné nebo trvalé;
  • nezbytné cookies – umožňují využívání základních funkcí, zpravidla vás nijak neidentifikují a nejedná se o osobní údaje;
  • výkonnostní cookies – slouží pro analýzu způsobu využívání mobilní aplikace; údaje získané těmito cookies jsou zpravidla anonymní;
 • cookies třetích stran – tyto cookies jsou přiřazeny k jiné doméně, než je naše doména; tyto cookies nám na základě vašeho souhlasu umožňují zejména analyzovat naši aplikaci a zobrazovat pro vás reklamu na míru; jedná se o funkční cookies a cílené a reklamní cookies;


 • funkční cookies – slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím zapamatování přihlašovacích údajů, geolokace apod.; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů;
 • cílené a reklamní cookies – slouží k zobrazování cílených reklam v mobilní aplikaci; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak naši aplikaci využíváte, můžeme dále sdílet s našimi partnery z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz.
 • Používané služby pracující s cookies

Mobilní aplikace služby poskytované společností Google LLC (dále jen „Google“). Tyto služby pracují s informacemi získanými prostřednictvím souborů cookies.

Služba Google Analytics slouží k získání statistických informací o vašem užívání mobilní aplikace. Soubory cookies získané touto službou expirují v závislosti na nastavení zařízení, nejvýše pak po 2 letech, popřípadě dokud nedojde k jejich manuálnímu odstranění z vaší strany.

Služba Google Ads slouží k vaší identifikaci v rámci reklamní sítě společnosti Google a k opětovnému cílení reklamy (retargeting a remarketing). Soubory cookies získané touto službou expirují v závislosti na nastavení zařízení, nejvýše pak po 18 měsících, popřípadě dokud nedojde k jejich manuálnímu odstranění z vaší strany.

Pokud vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, a jak zpracování upravit nebo zakázat, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz:

 

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 1. 4. 2021


© Copyright Duofox web