Aplikace Peakpoint - VÝZVY - obecná pravidla


Výzvy zakládané provozovatelem aplikace Peakpoint  jsou odlišeny v obrázku výzvy vždy  rámečkem s logem Peakpoint a o jejich vyhlášení současně informuje provozovatel aplikace v aktualitách na webu www.peakpointapp.com.

1.   Pořadatel výzev

Pořadatelem  je obchodní společnost Duofox Technologies s.r.o., se sídlem Havlíčkova 233, Místek, Frýdek-Místek, 738 01, IČ: 07875967, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 77540 (dále jen „pořadatel“).

2.   Podmínky účasti ve výzvě a mechanika soutěže

 2.1 Zúčastnit se může každá fyzická osoba starší 18 let, která má doručovací adresu v České republice, popřípadě na Slovensku (dle státu, kterému jsou příslušné hory nebo pohoří zvolené ve výzvě) a která  výstup na horu učinila pouze vlastní silou (bez použití motorového vozidla, kola apod.) a to pouze v termínu, který je u výzvy stanoven. (dále jen „soutěžící“).

2.2 Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci pořadatele. Dále také osoby, které jsou k výše uvedeným osobám blízké ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2.3 Podmínkou účasti soutěžícího ve výzvě je zapojení se do výzvy v aplikaci Peakpoint prostřednictvím stisku tlačítka PŘIDAT SE na detailu výzvy. Aplikace Peakpoint je dostupná pro iOS i Android zdarma.  Do výzvy se soutěžící přidá  pouze přes obrazovku Ahoj, na kterou se uživatel dostane přejetím prstu zleva doprava přes displej  aplikace.

 2.5 Soutěžící se zapojí do výzvy:

 2.5.1. O výhry uvedené v článku 4. odstavec 4.1. splněním požadavků ve výzvě stanovených, které jsou uvedeny jako podmínky splnění výzvy.

2.6 Získání peakpointu:

Je podmíněno výstupem soutěžícího na  vybranou horu – peakpoint - v aplikaci, splňující podmínky výzvy – odpovídající určenému pohoří, státu nebo nadmořské výšce ve výzvě stanovené. Na daných GPS souřadnicích  uživatel získá peakpoint  stiskem  oranžového výstupového tlačítka v aplikaci. Získaný peakpoint se  soutěžícímu následně uloží v aplikaci v sekci Moje peakpointy a zároveň dojde k registraci tohoto peakpointu také u výzvy, které se uživatel aplikace účastní.

 2.7 Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří splní podmínky výzvy.

Všichni účastníci výzvy jsou viditelní včetně případného pořadí ve výzvě po stisku tlačítka Pořadí. Pořadatel soutěže má právo kdykoli posoudit splnění podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími a kdykoliv vyřadit soutěžícího ze soutěže, případně mu konkrétní získaný(é) peakpoint(y) odebrat.

 2.8 Pořadatel má právo vyloučit z výzvy soutěžící, u kterých budou mít důvodné podezření z podvodu nebo nekalého jednání v souvislosti se soutěží nebo jednání v rozporu s dobrými mravy, které je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže, a to i prostřednictvím třetích osob. Pořadatel si vyhrazuje právo neudělit či nepředat výhru v případě jakéhokoliv porušení Pravidel soutěže ze strany výherce nebo v případě jakéhokoliv jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy.

 3.   Místo a doba trvání soutěže

 3.1 Začátek a konec soutěže o ceny uvedené v článku 4. odstavec 4.1. je uveden v popisu soutěžní výzvy v aplikaci Peakpoint.

3.2 Soutěž probíhá na území uvedené ve výzvě, a to na vrcholcích, které jsou uvedeny jako podmínky pro splnění výzvy – vybrané peakpointy (vrcholky hor).  Informace o výzvě  naleznete  také v době trvání výzvy na  https://peakpointapp.com/vyzvy/

 4.   Ceny v soutěži, výběr výherců a předání cen

 4.1 Výhry ve výzvě, poskytovatel výher a podmínky  získání cen budou vždy podrobně popsány na webu www.peakpointapp.com , kde dojde ke zveřejnění informací o výzvě současně se zveřejněním výzvy v aplikaci Peakpoint. 

Do 14 ti dnů ode dne ukončení dané výzvy dojde vždy ke zveřejnění výsledků a to jak na webu peakpointapp.com , tak pomocí příspěvku na facebookovém profilu pořadatele: @Peakpoint2019. Ceny v soutěži se mohou lišit v barevném provedení a to dle aktuální nabídky poskytovatele cen.  

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo provádět změny výher dle aktuální nabídky poskytovatele výher.

4.2 Výherci budou vybráni pořadatelem zvoleným, a ve výzvě předem oznámeným, způsobem.

4.3 Po skončení výzvy budou výherci kontaktováni pořadatelem soutěže prostřednictvím jejich emailové adresy použité při registraci do aplikace.

4.4  Výhra bude výhercům zaslána, popřípadě osobně předána, na adrese uvedené výhercem výzvy v odpovědi na email pořadatele soutěže. Všechny výhry budou odeslány nejpozději do 14-ti pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků soutěže.

 4.5 Pokud výherce neposkytne veškeré údaje nutné pro předání výhry nebo odmítne výhru převzít, a to do 14 dní po vyhlášení výherců, výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže. Pořadatel si v takovém případě vyhrazuje právo vybrat náhradního výherce a tomu výhru předat.

 4.6 Výhru není možné vyplatit v hotovosti, přenechat jiné osobě, ani požadovat jiné plnění nebo požadovat předání výhry k jinému datu. Pro případ, že by nebylo možné výhru popsanou v článku 4. odst. 4.1.,  poskytnout, pořadatel  má právo nahradit výhru jinou.

5.  Ochrana osobních údajů

 5.1 Pořadatel  zpracovává osobní údaje soutěžících v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, v rozsahu jméno, příjmení, které mají soutěžící uvedené ve facebookovém profilu a v případě výherců v rozsahu jméno, příjmení, přezdívka, e-mailová adresa, adresa, telefonní číslo a fotografie (příspěvek) pro účely zabezpečení účasti účastníků v soutěži, kontroly průběhu soutěže a plnění jejích podmínek, vyhodnocení soutěže včetně vyhlášení a zveřejnění výherců soutěže a odevzdání výher výhercům soutěže.

 5.2 Soutěžící má právo požadovat od pořadatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování. Soutěžící má dále právo vznést námitku proti zpracování. Za podmínek stanovených v čl. 20 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES má soutěžící právo na přenositelnost osobních údajů, které se ho týkají a které poskytl pořadateli. Soutěžící mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat pořadatele, a to na e-mailové adrese info@duofoxtechnologies.com

 Osobní údaje se zpracovávají na dobu od jejich poskytnutí v rámci soutěže až do vyhlášení výsledků soutěže.

 6.   Závěrečná ustanovení

 6.1 Soutěž není sponzorována, podporována, spravována nebo spojena se sociální sítí Facebook, společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže, a nikoliv společnosti Facebook Inc. Nebo Facebook Ireland Limited. V případě dotazů se soutěžící mohou obrátit s dotazem na facebookové stránce www.facebook.com/Peakpoint/.

 6.2 Odkaz na Pravidla soutěže společně s informacemi o soutěži  jsou po dobu trvání  zveřejněna na webových stránkách  https://peakpointapp.com

 6.3 Pořadatel neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (funkčnost sítě, mobilní aplikace, ztráta dat atp.). A dále neručí za doručení zprávy nebo e-mailu, kterými bude zasílána informace o výhře ani za doručení výhry samotné a dále neručí za případné komplikace způsobené špatným signálem či jinými technickými problémy souvisejícími s přenosem dat mezi mobilní aplikací a mobilním zařízením soutěžícího.

 

Ve Frýdku - Místku dne 1.12. 2020

 

   

 

© Copyright Duofox web